Om FFRA

FFRA

Föreningen För Ryska Adoptioner

Om FFRA


Föreningen bildades 1994 av 6 familjer, med Erik Jonsson från Tällberg i spetsen.

En interimstyrelse bildades som arbetade fram till årsmötet 1995 då en ny styrelse bildades.


Styrelse

 

Nuvarande styrelse valdes vid årsmötet den 24 juli 2020.

 

Ordinarie ledamöter

Karina Nord

Henrik Wånge

Helen Antonsson

Elisabeth Fors

Marie Sällgren


Suppleanter

Johan Danielson, suppleant

Thomas Andersson, suppleant


Valberedningen

Christina Wånge

Helen Svelid

 

Revisor

Andreas Hulusjö


Föreningens målsättning

 

Att verka för en bra relation till adoptionslandet.

Att verka för att barnen och deras familjer kan träffas och utbyta erfarenheter med varandra.

Att vara till stöd och hjälp för adoptivfamiljen och blivande adoptivföräldrar.

Att verka för att det anordnas lokala och regionala möten och aktiviteter.

Att andordna insamlingar för biståndsverksamhet.


Stadgar


§1 Namn

Föreningens namn är: Föreningen för ryska adoptioner, förkortat FFRA.

Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden.


§2 Målsättning

Enligt förslag på bilaga, se ovan.


§3 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 5-9 ledamöter samt 3-5 suppleanter. 4 ledamöter och 2 suppleanter utses för en tid av 2 år, övriga 1 år. Styrelsen utser inom sig ledamöter till olika uppdrag i styrelsen.


§4 Verksamhetsår

Verksamhetsår är lika med 1.7 – 30.6


§5 Årsmöte

Kallelse till årsmöte skall skickas ut till medlemmarna minst en månad före årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

Ändringar av stadgar kan endast beslutas på ett årsmöte.

Årsmötet skall ske under perioden 1.7 – 15.8.


§6 Medlemskap

För att ha rösträtt i föreningen skall man:

- ha adopterat barn inom föreningens upptagningsområde.

- själv vara adopterad från föreningens upptagningsområde och ha fyllt 15 år.

- stödmedlemmar äger rätt att närvara vid föreningens möten men har ej rösträtt.

- medlemmar som har adopterat från andra platser än Ryssland skall vid bildandet av egen förening säga upp medlemskap i FFRA.


§7 Uteslutning

Medlem som allvarligt skadat föreningens syfte eller anseende kan uteslutas av styrelsen. Medlemmen äger rätt att försvara och förklara sitt handlande på nästkommande årsmöte.


§8 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall äga rum om styrelsen eller 5 medlemmar skriftligen yrkar detta. Kallelsen skall dock vara utskickad minst 3 veckor i förväg. Endast i kallelsen specificerade ärenden behandlas på detta möte.


§9 Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast ske efter två på varandra följande ordinarie årsmöten där beslutet skall tas med absolut majoritet (minst 2/3).

Vid upplösning av förening skall eventuellt överskott av föreningens pengar användas till bistånd till Ryssland.


§10 Förslag till dagordning på årsmöte

1.      Öppnande av årsmötet

2.      Val av ordförande för årsmöte

3.      Val av mötessekreterare

4.      Val av två justeringsmän

5.      Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

6.      Fastställande av föredragningslista

7.      Upprättande av röstlängd

8.      Styrelsens verksamhetsberättelse

9.      Revisionsberättelse

10.    Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

11.    Val av styrelse och suppleanter

12.    Val av revisorer och suppleanter

13.    Val av valberedning

14.    Övriga frågor

15.    Avslutning

 

 

Kontakt

Thomas Andersson

thomas.andersson@karlstad.se

Dela

Facebook

Google+

Twitter